Zarząd Województwa Śląkiego wybrał do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 4 493 576,68 zł.

Zespół Szkół drzewnych

 W związku z powyższym, Powiat Żywiecki jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Projekt jest efektem długofalowych konsultacji ze środowiskiem jednostek szkolnych kształcenia zawodowego na Żywiecczyźnie, przedsiębiorców oraz urzędów pracy na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
W konsekwencji diagnozy, projekt będzie prowadzona w 7 placówkach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego, a modernizacji zostanie poddane łącznie 27 klasopracowni zawodowych. Szkoły uczestniczące w projekcie to:

Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu;
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy.

Głównym przedmiotem inwestycji jest modernizacja lub budowa wraz z kompleksowym wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu wraz z możliwością przystosowania ich do osób niepełnosprawnych w powyższych szkołach. Projekt poprzez podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego będzie odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, jak również zwiększy kompetencje uczniów kształcących się w poszukiwanych zawodach i poprawi ich szanse na znalezienie stałego zatrudnienia. Planowane działania i rezultaty przyczynią się do rozwoju perspektyw zawodowych absolwentów szkół objętych projektem na terenie rynku pracy powiatu żywieckiego.
Projekt będzie realizowany etapowo, w każdej z wyżej wymienionych szkół. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone prace modernizacyjno-budowlane w 27 pracowniach, a następnie zostanie zakupiony sprzęt o najwyższych parametrach i nowoczesnej technologii dla każdej pracowni. Przewidywany czas rzeczowej realizacji inwestycji to III kwartał 2017 do IV kwartał 2019r.
Po zrealizowaniu inwestycji, w nowo wyremontowanych klasopracowniach będą prowadzone kursy oraz szkolenia w ramach komplementarnego projektu pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

Udostępnij

7
+7
0