W Czernichowie urząd zatrudnia - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wójt Gminy Czernichów ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji, dróg i gospodarki odpadami. Jaki będzie zakres obowiązków i czego się wymaga?

Gmina Czernichow Poland

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie prowadzenia inwestycji:
1. Prognozowanie, planowanie i koordynowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy, współdziałanie z Wójtem oraz radnymi i sołtysami przy planowaniu i realizacji inwestycji.
2. Przygotowywanie i przedstawianie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych i prac remontowych realizowanych przez gminę.
3. Współuczestniczenie w przygotowywaniu całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań.
4. Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych, współdziałanie w tym zakresie z inwestorami zastępczymi oraz gromadzenie dokumentacji inwestycji prowadzonych przez Gminę.
5. Współpraca z inspektorem nadzoru w zakresie prowadzenia kontroli robót w terenie oraz sprawdzania zgodności wykonywanych robót z umową (termin rozpoczęcia i zakończenia robót, przedmiot i wartość umowy).
6. Prowadzenie reklamacji inwestycji i remontów.
7. Współdziałanie z mieszkańcami i udział w rozwiązywaniu problemów.
8. Współdziałanie z wykonawcami inwestycji.
9. Dopilnowanie terminów wykonania poszczególnych etapów realizowanych inwestycji.
10. Nadzorowanie pod względem merytorycznym wykonywanych prac inwestycyjnych i remontowych zgodnie z dokumentacją projektową.
11. Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne oraz przedstawianie Wójtowi do zatwierdzenia.
12. Uczestnictwo w odbiorach technicznych poszczególnych etapów wykonywanych inwestycji i remontów.
13. Sporządzanie protokołów odbioru i sprawozdań z realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym.
14. Gromadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej.
15. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym.
16. Opracowywanie projektów programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac prognostycznych.
17. Współpraca w zakresie sporządzania wniosków o środki pomocowe dla gminy oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków aplikujących o środki pozabudżetowe.

W zakresie dróg:

1. Zarządzanie siecią dróg gminnych publicznych i niepublicznych.
2. Modernizacja, remonty i bieżące utrzymanie w ramach należytego utrzymania stanu nawierzchni dróg gminnych, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami.
3. Opracowywanie (lub zlecanie) projektów organizacji ruchu związanych z wprowadzeniem oznakowania pionowego, poziomego na drogach publicznych i niepublicznych.
4. Współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za szkody powstałe w pasie dróg gminnych.
6. Gromadzenie i przekazywanie danych o sieci dróg publicznych.
7. Planowanie, budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.
8. Współpraca z wykonawcami oraz sołtysami w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
9. Współpraca z administratorem dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez Gminę, w zakresie bieżącego utrzymania tych dróg.
W zakresie gospodarki odpadami:
1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w aspekcie gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Czernichów.
3. Obsługa systemu informatycznego w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
4. Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
5. Współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz współpraca z firmami i kontrahentami w zakresie gospodarki odpadami,
6. Przygotowywanie i weryfikacja umów dla wykonawców wybranych w przetargach na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
7. Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji od właścicieli nieruchomości o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8. Prowadzenie postępowań wyjaśniających,
9. Kontrola wykonania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
10. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji lub w wyniku czynności kontrolnych,
11. Prowadzenie ewidencji, statystyk i sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
12. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
13. Dokonywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu aktualizacji i weryfikacji rynku gospodarki odpadami oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Czernichów.

 

Warunki pracy:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) praca administracyjno-biurowa i w terenie,
c) miejsce pracy: Urząd Gminy Czernichów, Tresna ul. Żywiecka 2 (budynek nie jest wyposażony w windę).

  Dokumenty aplikacyjne:

a) życiorys – CV,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na stanowisku objętym niniejszym konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
i) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko do spraw inwestycji, dróg i gospodarki odpadami” w sekretariacie Urzędu Gminy Czernichów, Tresna ul. Żywiecka 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 5 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu).
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czernichowie, tel. 033 866-13-25 wew.117.

Udostępnij

3
+2
1
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę