Chcą przywrócić jodłę w naszych lasach. Leśnicy i badacze z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych prowadzą badania w lasach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Badanie lasu

Odbywają się one w lasach nadleśnictwa Ujsoły. Będą one pomocne w reintrodukcji jodły, czyli ponownym wprowadzeniu tego gatunku na tereny, na których kiedyś rosły. Wiedza uzyskana z badań i obserwacji siedlisk jodły pospolitej przyczyni się do wybrania właściwych siedlisk dla jej reintrodukcji oraz zmniejszenia ryzyka niepowodzenia nowych nasadzeń. Badania nie tylko wskażą najlepsze miejsca do prowadzenia dalszych nasadzeń jodły, ale również sposoby ochrony jej starych drzewostanów.
Projekt „Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej (Abies alba) ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim” finansowany jest ze środków WFOŚIGW w Katowicach i zakończy się w grudniu 2018 r.
W naszym regionie zajęcia prowadzone są między innymi w takich miejscach, jak: Leśnictwo Gawłowskie - pomiar aktywności fotosyntetycznej nasadzeń jodłowych; Leśnictwo Racza - indeks pokrycia lasowego; czy Rezerwat Oszast.

Udostępnij

6
+6
0