Koniec czerwca zbiegł się w tym roku z wynikami egzaminów dojrzałości. Przyjrzeliśmy się, jakie efekty przyniosły one w naszym regionie i jakie wnioski ogólne wynikają z zestawień znajdujących się poniżej.

kornik

 

Zdawalność osób ubiegających się o świadectwo maturalne po raz pierwszy w powiecie żywieckim w bieżącym roku, w sesji majowej, to ogółem 78,6% i jest to o 1,5% wyższy wynik, niż średnia województwa. Wyraźnie słabiej natomiast, bo o kilka procent, niż sąsiednie powiaty, do których się często porównujemy: bielski i cieszyński. Dosyć słabo w porównaniu ze średnią województwa wypadają licea ogólnokształcące (ponad 2,5% różnicy). Relatywnie zacznie lepiej natomiast zaprezentowały się technika naszego powiatu. Z pozytywnym sutkiem zakończyło tutaj egzamin dojrzałości nieco ponad 77% abiturientów. Owszem, to mniej niż procent zdających w „ogólniakach”, ale jednocześnie to ponad 8% więcej, niż średnia wojewódzka. Znacznie więcej też niż w powiecie bielskim, z cieszyńskim – można powiedzieć – na równi. Taki trend wydaje się być dobrym prognostykiem w stosunku do obecnych wymogów rynku pracy i poglądów o renesansie szkolnictwa zawodowego.

Powiat w sesji majowej


W całym powiecie żywieckim zdawało egzamin dojrzałości 1191 osób.  Zdało go 937 maturzystów, co daje 78,67%. W całym województwie była to średnia 77,17%. W liceach poddawało się temu sprawdzianowi 562 osób. Skutecznie 452 osoby, co stanowi 80,43%, średnią wojewódzką stanowi 82,58%. W technikach zdawało 629, skutecznie 485 osób i jest to 77,11%. Średnia wojewódzka -  69,05%.


Gminy w sesji majowej


Jak było z maturami w poszczególnych gminach powiatu? Koszarawa to 26 zdających, zdało  20 osób – 76,9%. Łodygowice 20 osób, zdało 15 – 75%. Milówka 122 zdających, zdało 101 osób – 82,7%. Węgierska Górka 34 abiturientów, zdało 25 – 73,53%. Żywiec 989 maturzystów, 776 zdało – 78,4%.


Ilość maturzystów według typów szkół w gminach


Licea: Koszarawa 26 osób, zaliczyło egzamin dojrzałości 20 osób – 76,92%.

Łodygowice 20 osób, zdało 15 – 75%.

Milówka 75 osób w liceum, zaliczyło 62 -  82,67%.

Żywiec 441 osób, zdało 355, 80,5%.

Technika: Milówka 47 osób, 39 zdało, 82,98%.

Węgierska Górka 34 osoby, 25 zdało, 73,53%.

Żywiec 548 osób, 421 zdało, 76,82%.
Jeśli chodzi o podział na szkoły publiczne i niepubliczne: ze szkół niepublicznych zdawało 89 osób, zdało 39.

Pośród szkół dla młodzieży zdawało 1147 abiturientów, skutecznie 934, co dało 81,4% Ze szkół dla dorosłych zdawały 44 osoby, zdały 3, co dało 6%.


Przedmioty w powiecie

Język polski:

Ogółem 1191 osób, zdało 95,55%. (województwo 96,79%); licea ogólnokształcące 562 osób, zdało 95,73%. (97,3), technika 629, zdało 95,39% (96,03%).

Matematyka:

Ogółem zdających 1191 osób, zdało 83,63% (woj. 81,3%); licea ogólnokształcące 562 osób, zdało 83,27% (85,02%); technika 629 osób, zdało 83,94% (75,41%).

Język angielski:

Ogółem zdających 1148 osób, zdało 92,60% (woj. 93,6%); licea ogólnokształcące 537 osób, zdało 94,41% (95%); technika 611 osób, zdało 91% (91,6%).

Język niemiecki:

Ogółem zdających 36 osób, zdało 97,2% (woj. 95,3); licea ogólnokształcące 18,osób, zdało 100% (97,1%), technika 18 osób, zdało 94,4% (woj. 93,3%).


Przedmioty obowiązkowe w gminach.

Język polski

Koszarawa: ogółem zdających – 26 osób, zdało 100% - liceum ogólnokształcące.

Łodygowice: ogółem zdających – 29 osób, zdało 100% - liceum ogólnokształcące.

Milówka: ogółem zdających – 122 osób, zdało 97,54%; liceum ogólnokształcące 75 osób, zdało 96%; technikum 47 zdających, zdało 100%.

Węgierska Górka: ogółem zdających – 34 osoby, zdało 91,1%  - technikum.

Żywiec: ogółem zdających 989 osób, zdało 95,25%; liceum ogólnokształcące 441 osób, zdało 95,24%; technikum – 548 zdających ogółem, zdało 95,26%.

Matematyka

Koszarawa: ogółem zdających 26 osób, zdało 76,9% - liceum ogólnokształcące.

Łodygowice: ogółem 20 osób, zdało 80% - liceum ogólnokształcące. 

Milówka: ogółem 122 osób, zdało 86,8%; liceum ogólnokształcące 75 osób, zdało 88%, technikum – 47 osób, zdało 85%.

Węgierska Górka: ogółem 34 osoby, zdało 76,4% - technikum.

Żywiec: ogółem zdających matematykę 989 osób, zdało 83,7%; liceum ogólnokształcące 441 osób, zdało 82,9%, technikum 548 osób, zdało 84,3%.

Język angielski

Koszarawa – ogółem zdających 26 osób, zdało 100% - liceum ogólnokształcące.

Łodygowice – ogółem zdających 20 osób, zdało 95% - liceum ogólnokształcące.

Milówka – ogółem zdających 118 osób, zdało 94%; liceum ogólnokształcące 94,5%; technikum 46 zdających, zdało 95,6%.

Węgierska Górka – ogółem zdających 34 osoby, zdało 91,1% - technikum.

Żywiec – zdających 950 osób, zdało 92,1%; liceum ogólnokształcące 419, zdało 94%, technikum 531, zdało 90,5%.


Język niemiecki

Milówka – ogółem przedmiot zdawały 4 osoby, zdało 100%, liceum ogólnokształcące 1, technikum 3.

Żywiec – ogółem zdających przedmiot 32 osoby, zdało 96,8%; liceum ogólnokształcące – 15 osób, zdało 100%, technikum 17 osób, zdało 94,1%.

Udostępnij

5
+4
1